Bạn nên chọn sử dụng trang web https:// hơn là http://
Sự khác biệt là nó mang lại sự an toàn hơn cho bạn khi sử dụng mạng