Bạn nên sử dụng Bave Browser
https://brave.com

Thứ nhất không bị lắm thứ quảng cáo bu vào và làm mất thẩm mỹ những bài đọc
Kế đến là Brave Browser không lưu trữ những thông tin cá nhân của bạn
Và thêm vào, nếu bạn muốn, bạn cũng có thể còn được reward nhận tiền khi trình duyệt ra vào những trang cũng có sự liên kết và kết hợp với chính nó